ทัศนศึกษาออนไลน์

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ทัศนศึกษาออนไลน์

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก และอยู่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอกเข้าไป การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จริงนั้นบางครั้งอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับ สภาพดินฟ้า อากาศและฤดูกาลต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาที่ พอเหมาะจึงจะสามารถท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ได้ Read More.