สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวสาร

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Read More.

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

พบกับหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ตอบสนองการใช้งานในยุคปัจจุบัน (ยุคดิจิติอล)

ทัศนศึกษาออนไลน์

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ทัศนศึกษาออนไลน์

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก และอยู่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอกเข้าไป การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จริงนั้นบางครั้งอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับ สภาพดินฟ้า อากาศและฤดูกาลต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาที่ พอเหมาะจึงจะสามารถท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ได้ Read More.

มินิวิทยสัประยุทธ์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการประลองปัญญา ค้นหาคนคิดเก่ง นำเสนอเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์เป็นยอด ในการแข่งขัน “มินิวิทยสัประยุทธ์”

Science Film ครั้งที่ 9 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในด้านพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พยายาม ที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ตระหนักก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจเนื้อหาสาระได้ง่าย     Read More.

การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

สมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัดและการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม” จัดการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ต้น โดย อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้มากเท่ากับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ในการออกแบบการนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมฯ 4 เรื่องใหม่ พร้อมให้สั่งซื้อ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องใหม่ และเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของทั้ง 5 รายวิชาได้แล้ว โดยติดต่อที่ องค์การค้า สกสค. เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ 539หรือ ที่ร้านค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูสำหรับรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่ เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนกับสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น สสวท. โดยขอให้แจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้า ด้วยการแจ้ง ชื่อ นามสกุล โรงเรียน วิชาที่ต้องการอบรม เบอร์โทรและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และ Read More.