สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวสาร

         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ

เทคนิคส่งคลิป Youtube ให้เพื่อนดูแบบเซอร์ไพรส์!

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

เคยเป็นกันมั้ยคะ? อยากส่งคลิปอะไรบางอย่างใน Youtube ให้เพื่อนดูเพราะคิดว่ามันเจ๋งมากๆ

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks)

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

พบกับหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ตอบสนองการใช้งานในยุคปัจจุบัน (ยุคดิจิติอล)

ทัศนศึกษาออนไลน์

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ทัศนศึกษาออนไลน์

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก และอยู่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอกเข้าไป การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จริงนั้นบางครั้งอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับ สภาพดินฟ้า อากาศและฤดูกาลต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาที่ พอเหมาะจึงจะสามารถท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ได้ รวมถึงครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ทุกที่และ ทุกเวลา "คลิก"  วัตถุประสงค์      เพื่อนำหลักสูตรการ เรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้บูรณาการกับนักเรียน พัฒนาเครือข่ายของแหล่งเรียน รู้ที่สำคัญและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและช่วยให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั่วประเทศ

มินิวิทยสัประยุทธ์ ครั้งที่ 2

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการประลองปัญญา ค้นหาคนคิดเก่ง นำเสนอเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์เป็นยอด ในการแข่งขัน “มินิวิทยสัประยุทธ์”

Science Film ครั้งที่ 9 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในด้านพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พยายาม ที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ตระหนักก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจเนื้อหาสาระได้ง่าย      เนื่องจากภาพยนตร์ให้ทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดมากขึ้นในสังคมไทย มีความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์แล้วผลที่ได้รับในทางอ้อมก็คือ การขจัดความหวาดกลัวที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจะได้มองว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด การใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อนั้นนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งสาระความรู้อันจะนำไปสู่โลกและสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต      สสวท. ได้ร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการดำเนินการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ต่อมาได้มีหน่วยงานหลักเพิ่มเติมคือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการสนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทุกปี ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://sciencefilm.ipstweb.com

การใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

สมัยเรียนหนังสือผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัดและการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม” จัดการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ความสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ต้น โดย อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, บทความ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเน้นกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งความรู้มากเท่ากับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ในการออกแบบการนำเสนอบทเรียนให้กับผู้เรียน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน …. คลิกที่ภาพเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมฯ 4 เรื่องใหม่ พร้อมให้สั่งซื้อ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องใหม่ และเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สั่งซื้อหนังสือเรียนและคู่มือครูของทั้ง 5 รายวิชาได้แล้ว โดยติดต่อที่ องค์การค้า สกสค. เบอร์โทร 02-538-3033 ต่อ 539หรือ ที่ร้านค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูสำหรับรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่ เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนกับสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น สสวท. โดยขอให้แจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้า ด้วยการแจ้ง ชื่อ นามสกุล โรงเรียน วิชาที่ต้องการอบรม เบอร์โทรและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และ อีเมล์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้ แจ้งความจำนงและส่งข้อมูลทางอีเมล์ไปที่ secondsci.ipst@gmail.com หรือ แจ้งความจำนง พร้อมส่งข้อมูลไปที่ Inbox ของ Facebook Fanpage ของสาขาฯhttps://www.facebook.com/secondsci (ผู้แจ้งต้องมี Facebook account และ ต้องคลิก Like ที่หน้า Fanpage ของสาขาฯ ก่อน) ทั้งนี้ คุณครูที่เดินทางมาเข้าร่วมการอบรมจะไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และทาง สสวท. จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ส่วนค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเิบิกกับทางต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท. เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการอบรมการใช้หลักสูตรรายวิชาิเพิ่มเติมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้รับสื่อประกอบการอบรมรายวิชาแต่ละวิชาอีกด้วย ขอให้ครูทุกท่านที่สนใจ ติดตามกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น http://secondsci.ipstweb.com