ทัศนศึกษาออนไลน์

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ทัศนศึกษาออนไลน์

SciMath_VFT_banner_06_2013

     การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้ เรียน ซึ่งบางสถานที่นักเรียนอาจจะเดินทางลำบาก และอยู่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งไม่อนุญาตให้บุคคล ภายนอกเข้าไป การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่จริงนั้นบางครั้งอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับ สภาพดินฟ้า อากาศและฤดูกาลต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาที่ พอเหมาะจึงจะสามารถท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ได้ รวมถึงครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบศึกษาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ทุกที่และ ทุกเวลา "คลิก" 

วัตถุประสงค์
     เพื่อนำหลักสูตรการ เรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้บูรณาการกับนักเรียน พัฒนาเครือข่ายของแหล่งเรียน รู้ที่สำคัญและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและช่วยให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั่วประเทศ