ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูสำหรับรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร

เชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ที่สนใจจะเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติม 4 เรื่องใหม่ เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนกับสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น สสวท. โดยขอให้แจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้า ด้วยการแจ้ง ชื่อ นามสกุล โรงเรียน วิชาที่ต้องการอบรม เบอร์โทรและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก และ อีเมล์ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ต่อไปนี้

  1. แจ้งความจำนงและส่งข้อมูลทางอีเมล์ไปที่ secondsci.ipst@gmail.com หรือ
  2. แจ้งความจำนง พร้อมส่งข้อมูลไปที่ Inbox ของ Facebook Fanpage ของสาขาฯhttps://www.facebook.com/secondsci (ผู้แจ้งต้องมี Facebook account และ ต้องคลิก Like ที่หน้า Fanpage ของสาขาฯ ก่อน)

ทั้งนี้ คุณครูที่เดินทางมาเข้าร่วมการอบรมจะไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และทาง สสวท. จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ส่วนค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเิบิกกับทางต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจาก สสวท. เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการอบรมการใช้หลักสูตรรายวิชาิเพิ่มเติมดังกล่าว พร้อมทั้งจะได้รับสื่อประกอบการอบรมรายวิชาแต่ละวิชาอีกด้วย

ขอให้ครูทุกท่านที่สนใจ ติดตามกำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมต้น

 

ิbeautyenergy

toysciproject