สสวท. วิจัยประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวสาร

180937         ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์   และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study;ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ เพื่อประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8) ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ประเทศ
 การเข้าร่วมในโครงการนี้ ประเทศไทยจะได้ทราบถึงระดับการรู้คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศของนักเรียนไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียน ข้อมูลข้อสนเทศจากการวิจัยครั้งนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดแนวทางและ นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ      สอน การพัฒนาครูอาจารย์ และกำหนดทรัพยากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สสวท. เผยแพร่ผลผลิตที่ได้ในรูปแบบของเอกสารและเอกสารบนเว็บไซต์ของ สสวท. ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้ สสวท. ได้กำหนดแถลงข่าวผลการวิจัยโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study: ICILS) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ พร้อมกันกับทุกประเทศที่ร่วมโครงการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ห้องหลานหลวง ชั้น 1