ภารกิจ / พันธกิจ

 

ict

     1. ส่งเสริม และดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกลมกลืนกับหลักสูตรการเรียนรู้      ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม และดำเนินการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์และปรับปรุง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกลมกลืนกับหลักสูตรการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกแบบ ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

     3. ให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ดำเนินการส่งเสริม ผลักดันให้มีการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน

     4. วิเคราะห์และปรับปรุงงานสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนและการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

     5. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology)ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

     6. ให้คำปรึกษา แนะนำ บรรยาย เผยแพร่ข้อมูลและฝึกอบรมบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ (Learning Technology) ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน พัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ