Science Film ครั้งที่ 9 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สสวท.

scifilm9

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในด้านพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พยายาม ที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ตระหนักก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจเนื้อหาสาระได้ง่าย

     เนื่องจากภาพยนตร์ให้ทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ทำให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดมากขึ้นในสังคมไทย มีความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์แล้วผลที่ได้รับในทางอ้อมก็คือ การขจัดความหวาดกลัวที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจะได้มองว่าวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด การใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อนั้นนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมทั้งสาระความรู้อันจะนำไปสู่โลกและสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

     สสวท. ได้ร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการดำเนินการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ต่อมาได้มีหน่วยงานหลักเพิ่มเติมคือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมในการสนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทุกปี ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://sciencefilm.ipstweb.com