Science Film ครั้งที่ 9 “เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”

เขียนโดย ictadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสาร, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ สสวท.

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในด้านพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พยายาม ที่จะขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน รูปแบบหนึ่งที่ตระหนักก็คือภาพยนตร์ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้า ใจเนื้อหาสาระได้ง่าย     Read More.